You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

10 lines
810 B

  1. github.com/kr/pretty v0.1.0 h1:L/CwN0zerZDmRFUapSPitk6f+Q3+0za1rQkzVuMiMFI=
  2. github.com/kr/pretty v0.1.0/go.mod h1:dAy3ld7l9f0ibDNOQOHHMYYIIbhfbHSm3C4ZsoJORNo=
  3. github.com/kr/pty v1.1.1/go.mod h1:pFQYn66WHrOpPYNljwOMqo10TkYh1fy3cYio2l3bCsQ=
  4. github.com/kr/text v0.1.0 h1:45sCR5RtlFHMR4UwH9sdQ5TC8v0qDQCHnXt+kaKSTVE=
  5. github.com/kr/text v0.1.0/go.mod h1:4Jbv+DJW3UT/LiOwJeYQe1efqtUx/iVham/4vfdArNI=
  6. golang.org/x/sys v0.0.0-20180903190138-2b024373dcd9 h1:lkiLiLBHGoH3XnqSLUIaBsilGMUjI+Uy2Xu2JLUtTas=
  7. golang.org/x/sys v0.0.0-20180903190138-2b024373dcd9/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
  8. gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20180628173108-788fd7840127 h1:qIbj1fsPNlZgppZ+VLlY7N33q108Sa+fhmuc+sWQYwY=
  9. gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20180628173108-788fd7840127/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=